Foglalási feltételek

Foglalási feltételek

SZÁLLODA- ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK – 2006

(AGBH 2006)
2006.11.15.-i szövegváltozat

Tartalom-áttekintés
§ 1 Érvényességi terület
§ 2 Fogalom-meghatározások
§ 3 Szerződéskötés – előleg
§ 4 Az elszállásolás kezdete és vége
§ 5 Visszalépés az elszállásolási szerződéstől – visszalépési díj
§ 6 Pótszállás rendelkezésre bocsátása
§ 7 A szerződő fél jogai
§ 8 A szerződő fél kötelességei
§ 9 A szállásadó jogai
§ 10 A szállásadó kötelességei
§ 11 A szállásadó felelőssége a behozott tárgyakon keletkezett károkért
§ 12 Felelősségkorlátozások
§ 13 Állattartás
§ 14 Az elszállásolás meghosszabbítása
§ 15 Az elszállásolási szerződés lejárta – idő előtti felbontás
§ 16 A vendég megbetegedése vagy elhalálozása
§ 17 Teljesítés helye, bírói illetékesség és jogszabályválasztás
§ 18 Egyebek

§ 1 Érvényességi terület
1.1 Jelen Szálloda- és Vendéglátóipari Általános Üzleti Feltételek (továbbiakban „AGBH 2006“) helyettesítik az eddigi ÖHVB-t (Österreichische Hotelvertagsbedingungen / Osztrák Szállodai Szerződésfeltételek) annak 1981.szeptember 23.-i fogalmazásában.
1.2 Az AGBH 2006 nem zárja ki a külön megállapodás lehetőségét. Az AGBH 2006 a megkötött egyedi megállapodásokkal szemben egy kisegítő jogszabály.

§ 2 Fogalom-meghatározások
2.1 Fogalom-meghatározások:
„szállásadó“: Egy természetes vagy jogi személy, aki vendégeket díjazás ellenében elszállásol.
„vendég“: Egy természetes személy, aki elszállásolást vesz igénybe. A vendég általában egyúttal a szerződő fél. Vendégnek számítanak azonszemélyek is, akik a szerződő féllel együtt érkeznek (pl. családtagok, barátok , stb.).
„szerződő fél“: Egy belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki vendégként vagy egy vendég részére elszállásolási szerződést megköt.
„fogyasztó“ és „vállalkozó“: A fogalmak a módosított 1979-i fogyasztói törvény értelmében értendők.
„elszállásolási szerződés“: A szállásadó és a szerződő fél között megkötött szerződés, amelynek tartalmának közelebbi szabályozása az alábbiakban történik.

§ 3 Szerződéskötés – előleg
3.1 Az elszállásolási szerződés létrejön a szerződő fél megrendelésének szállásadó általi elfogadásával. Elektronikus nyilatkozatok beérkezettnek számítanak, ha a fél, aki számára ez rendeltetett, ezeket szokásos körülmények között lehívhatja, és a beérkezés a szállásadó nyilvánosságra hozott üzleti ideje alatt történik.
3.2 A szállásadó jogosult az elszállásolási szerződést azon feltétel alatt megkötni, hogy a szerződő fél előleget fizet. Ebben az esetben a szállásadó köteles a szerződő fél írásbeli vagy szóbeli megrendelésének elfogadása előtt a szerződő félnek a kért előlegre utalást tenni. Amennyiben a szerződő fél az előleggel (írásban vagy szóban) egyetért, az elszállásolási szerződés létrejön, ha a szállásadó a szerződő fél előlegfizetéséről szóló beleegyező nyilatkozatát megkapta.
3.3 A szerződő fél köteles az előleget legkésőbb 7 nappal (beérkezve) az elszállásolás előtt megfizetni. A tranzakció költségeit (pl. átutalási költségek) a szerződő fél viseli. A hitel- és debitkártyákhoz a kártyakibocsátó pénzintézet mindenkori feltételei vonatkoznak.
3.4 Az előleg egy részletfizetés a megállapodott fizetségre.

§ 4 Az elszállásolás kezdete és vége
4.1 A szerződő félnek jogában áll, amennyiben a szállásadó nem kínál fel más elfoglalási időt, a bérelt szobákat a megállapodott napon („érkezési nap“) 16.00 órától elfoglalni.
4.2 Ha egy szobát először reggel 6.00 óra előtt vesznek igénybe, úgy az előző éjszaka első szállásként számít.
4.3 A kivett helyiségeket a szerződő fél köteles az elutazás napján 12.00 óráig szabaddá tenni. A szállásadó egy további nap felszámítására jogosult, ha a bérelt szobák nem idejére lettek szabaddá téve.

§ 5 Visszalépés az elszállásolási szerződéstől – visszalépési díj 

Visszalépés a szállásadó által
5.1 Amennyiben az elszállásolási szerződés előleget irányoz elő és a szerződő fél nem idejére fizette ki az előleget, úgy a szállásadó határidő-hosszabbítás nélkül visszaléphet az elszállásolási szerződéstől.
5.2 Ha a vendég a megállapodott érkezési napon 18.00 óráig nem jelenik meg, nem áll fenn elszállásolási kötelezettség, kivéve, ha egy későbbi érkezési időpontban állapodtak meg.
5.3 Ha a szerződő fél fizetett egy előleget (lásd 3.3), akkor viszont a helyiségek a megállapodott érkezési napot követő napon legkésőbb 12.00 óráig maradnak fenntartva. Négy napnál több előre kifizetés esetén az elszállásolási kötelezettség a negyedik nap 18.00 órájától megszűnik, miközben az érkezési nap első napként számít, kivéve, ha a vendég egy későbbi érkezési napot adott tudtul.
5.4 A szállásadó az elszállásolási szerződést a szerződő fél megállapodott érkezési napja előtt legkésőbb 3 hónapig igazolt objektív okokból, kivéve, ha valami másban állapodtak meg, egyoldalú nyilatkozat által felbonthatja. 

Visszalépés a szerződő fél által– visszalépési díj
5.5 A szerződő fél az elszállásolási szerződést a vendég megállapodott érkezési napja előtt legkésőbb 3 hónapig visszalépési díj megfizetése nélkül egyoldalú nyilatkozat által felbonthatja.
5.6 A szerződő fél egyoldalú nyilatkozata általi visszalépése, az 5.5. §-ban meghatározott időtartam kivételével, csak a következő visszalépési díjak megfizetése mellett lehetséges:
– az érkezési nap előtt 1 hónapig a teljes megállapodott ár 40 %-a;
– az érkezési nap előtt 1 hétig a teljes megállapodott ár 70 %-a;
– az érkezési nap előtti utolsó héten a teljes megállapodott ár 90 %-a.

3 hónapig nincsenek visszalépési díjak
3 hónaptól 1 hónapig 40%
1 hónaptól 1 hétig 70%
Az utolsó héten 90%

Az odautazás akadályozásai
5.7 Amennyiben a szerződő fél az odautazás napján nem tud megjelenni a szállásadó üzemben, mert váratlan rendkívüli körülmények (pl. extrém havazás, árvíz, stb.) következtében minden odautazási lehetőség lehetetlenné válik, úgy a szerződő fél nem köteles a megállapodott díjat az odautazás napjáért megfizetni.
5.8 A lefoglalt tartózkodás díjfizetési kötelezettsége a lehetséges odautazástól kezdődően ismét újjáéled, ha az odautazás 3 napon belül ismét lehetővé válik.

§ 6 Pótszállás rendelkezésre bocsátása
6.1 A szállásadó a szerződő félnek ill. a vendégeknek egy adekvát pótszállást (azonos minőségű) rendelkezésre bocsáthat, ha ez a szerződő féltől elvárható, különösen ha az eltérés csekély és objektív indokolt.
6.2 Egy objektív igazolás például akkor adott, ha a szoba (szobák) használhatatlanná vált (váltak), ha a már elszállásolt vendégek a tartózkodásukat meghosszabbítják, ha túlfoglalás esete áll fenn vagy egyéb fontos üzemi intézkedések ezt a lépést magukkal vonják.
6.3 Esetleges többletráfordítások a pótszállásért a szállásadó költségére mennek.

§ 7 A szerződő fél jogai
7.1 Egy elszállásolási szerződés megkötése révén a szerződő fél megszerzi a kivett szobák, a szállásadó üzem berendezései azon szokásos használatának jogát, amelyek szokásos módon és külön feltételek nélkül a vendégek részére használat céljából hozzáférhetők, valamint a szokásos kiszolgálásra való jogot. A szerződő fél a jogait az esetleges szállodai és/vagy vendéglátó ipari irányelvek (házirend) szerint gyakorolhatja.

§ 8 A szerződő fél kötelességei
8.1 A szerződő fél köteles legkésőbb az elutazás időpontjában a megállapodott díjat azokkal az esetleges többletösszegekkel együtt, amelyek a külön szolgáltatások igénybevétele alapján általa és/vagy az őt elkísérő vendégek által keletkeztek, a törvényes forgalmi adóval együtt megfizetni.
8.2 A szállásadó nem köteles idegen valutákat elfogadni. Elfogad a szállásadó idegen valutákat, ezeket lehetőség szerint a napi árfolyamon számítja be. Amennyiben a szállásadó idegen valutákat vagy készpénz nélküli fizetőeszközöket elfogad, úgy a szerződő fél viseli az összes ezzel összefüggő költséget, mint pl. az érdeklődésekért a hitelkártya kibocsátó pénzintézetnél, telegramokért, stb.
8.3 A szerződő fél felel a szállásadóval szemben minden olyan kárért, amelyet ő vagy a vendég vagy más személyek, akik a szerződő fél tudtával vagy akaratával a szállásadó szolgáltatásait igénybe veszik, okoznak.

§ 9 A szállásadó jogai
9.1 Ha a szerződő fél a kikötött díj megfizetését megtagadja vagy azzal késedelemben van, úgy a szállásadót megilleti az ABGB 970c §-a szerinti törvényes visszatartási jog valamint az ABGB 1101. §-a szerinti törvényes jelzálogjog a szerződő fél ill. a vendég által behozott tárgyakra vonatkozóan. Továbbá ez a visszatartási vagy jelzálogjog illeti meg a szállásadót az elszállásolási szerződésből származó követelésének biztosításához, különösképpen az ellátásért és azokért az egyéb kiadásokért, amelyeket a szerződő félért kiadott valamint az egyéb jellegű esetleges kártérítési igényekért.
9.2 Ha a szerződő fél a kiszolgálást a szobában vagy szokatlan napszakokban (20.00 óra után és 6.00 óra előtt) kéri, úgy a szállásadó jogosult ezért egy különdíjat elkérni. Ennek a különdíjnak azonban a szoba-ártáblázaton fel kell tüntetve lenni. A szállásadó ezeket a szolgáltatásokat üzemi okokból el is utasíthatja.
9.3 A szállásadónak joga van szolgáltatásának mindenkori elszámolására ill. közbenső elszámolására.

§ 10 A szállásadó kötelességei
10.1 A szállásadó köteles a megállapodott szolgáltatásokat színvonalának megfelelő mértékben teljesíteni.
10.2 A szállásadó ármegjelölésre köteles külön szolgáltatásai, amelyeket a szállásdíj nem tartalmaz, például a következők:
a) az elszállásolás azon külön szolgáltatásai, amelyeket külön fel lehet számítani, mint pl. szalon, szauna, úszócsarnok, uszoda, szolárium, garazsírozás, stb. rendelkezésre bocsátása;
b) a pót- ill. gyermekágyak rendelkezésre bocsátásáért mérsékelt ár kerül felszámításra.

§ 11 A szállásadó felelőssége a behozott tárgyakon keletkezett károkért
11.1 A szállásadó felel az ABGB 970 §-a és azt követő §-ok szerint a szerződő fél által behozott tárgyakért. A szállásadó felelőssége csak akkor áll fenn, ha a tárgyakat a szállásadónak vagy a szállásadó által felhatalmazott foglalkoztatottaknak átadták vagy egy általa kijelölt vagy erre meghatározott helyre elvitték. Amennyiben a szállásadónak nem sikerül a bizonyítás, a szállásadó felel saját vagy foglalkoztatottainak valamint a ki- és bemenő személyek vétkességéért. A szállásadó az ABGB 970. § 1. bek. szerint legfeljebb az 1921. november 16.-i a fogadósok/vendéglősök és más vállalkozók felelősségéről szóló szövetségi törvény mindenkor érvényes változatában meghatározott összeg erejéig felelős. Ha a szerződő fél vagy a vendég a szállásadó azon felhívásának, hogy tárgyaikat egy külön megőrzési helyen helyezzék el, haladéktalanul nem tesz eleget, úgy a szállásadó mentesített minden felelősség alól. A szállásadó esetleges felelősségének mértéke a mindenkori szállásadó maximális felelősségbiztosítási összegére korlátozott. Eközben a szerződő fél vagy vendég vétkességét figyelembe kell venni.
11.2 A szállásadó felelőssége enyhe gondatlanság esetén ki van zárva. Ha a szerződő fél vállalkozó, a felelősség súlyos gondatlanság esetére is ki van zárva. Ebben az esetben a szerződő fél viseli a bizonyítás terhét a vétkesség fennforgásáért. A járulékos vagy közvetett károkat valamint az elmaradt hasznot semmiképpen nem kell megtéríteni.
11.3 Értékekért, pénzért és értékpapírokért a szállásadó csak a jelenlegi 550,– € összeg mértékéig felel. A szállásadó csak abban az esetben felel egy ezen túlmenő kárért, ha ő ezeket a tárgyakat azok jellegük ismeretében megőrzésre átvette vagy abban az esetben, ha a kárt saját maga vagy foglalkoztatottainak egyike okozta. A felelősség korlátozása a 12.1 és 12.2 szerint értelemszerűen érvényes.
11.4 Az értékek, pénz és értékpapírok megőrzését a szállásadó elutasíthatja, ha lényegesen értékesebb tárgyakról van szó, mint a vendégek az illető szállásadó üzemnek szokásos módon megőrzésre átadnak.
11.5 Az átvállalt megőrzés összes esetében a felelősség ki van zárva, ha a szerződő fél és/vagy vendég a keletkezett kárt az ismertté válástól haladéktalanul nem jelenti a szállásadónak. Ezen túlmenően ezeket az igényeket a szerződő fél ill. vendég általi tudomásul vételtől vagy lehetséges tudomásul vételtől 3 éven belül bíróság útján érvényre kell juttatni; egyébként ez a jog megszűnik.

§ 12 Felelősségkorlátozások
12.1 a szerződő fél egy fogyasztó, a szállásadó felelőssége az enyhe gondatlanságért, kivéve a személyi sérüléseket, ki van zárva.
12.2 Ha a szerződő fél egy vállalkozó, a szállásadó felelőssége az enyhe és súlyos gondatlanságért ki van zárva. Ebben az esetben a szerződő fél viseli a bizonyítás terhét a vétkesség fennforgásáról. A járulékos károkat, a nem vagyoni károkat vagy a közvetett károkat valamint az elmaradt hasznot nem kell megtéríteni. A megtérítendő kárnak minden esetben határt szab a biztosítási kár mértéke.

§ 13 Állattartás
13.1 Állatokat csak a szállásadó előzetes beleegyezése után és adott esetben külön díj ellenében szabad a szállásadó üzembe behozni.
13.2 Azon szerződő fél, aki egy állatot magával hoz, köteles ezt az állatot a tartózkodása alatt szabályszerűen őrizni ill. az állatra vigyázni vagy ezt költségére megfelelő harmadik személy őrizetére ill. vigyázatára bízni.
13.3 A szerződő félnek ill. vendégnek, aki egy állatot magával hoz, rendelkeznie kell a megfelelő állat-felelősségbiztosítással ill. egy magán felelősségbiztosítással, amely fedezi az állatok által okozott esetleges károkat. A megfelelő biztosítás igazolását a szállásadó felkérésére bizonyítani kell.
13.4 A szerződő fél ill. annak biztosító társasága osztatlanul felel a szállásadóval szemben azért a kárért, amit a magával hozott állatok okoznak. A kár magában foglalja különösképpen a szállásadó azon kárpótlásait is, amelyeket a szállásadónak harmadik személlyel szemben teljesítenie kell.
13.5 A szalonokban, társalgókban, vendéglőhelyiségekben és wellness-területeken az állatoknak nem szabad tartózkodni.

§ 14 Az elszállásolás meghosszabbítása
14.1 A szerződő félnek nincs joga arra, hogy tartózkodását meghosszabbítsa. Ha a szerződő fél a tartózkodás meghosszabbítására vonatkozó kívánságát időben bejelenti, úgy a szállásadó az elszállásolási szerződés meghosszabbításához hozzájárulhat. A szállásadó erre nem kötelezett.
14.2 Amennyiben a szerződő fél az elutazás napján a szállásadó üzemet nem tudja elhagyni, mert váratlan rendkívüli körülmények (pl. extrém havazás, árvíz, stb.) következtében az összes elutazási lehetőség le van zárva vagy nem használható, úgy az elszállásolási szerződés az elutazás lehetetlenségének idejére automatikusan meghosszabbítódik. A díj csökkentése ezekért az időkért esetleg csak akkor lehetséges, ha a szerződő fél a szállásadó üzem felkínált szolgáltatásait a szokatlan időjárási viszonyok következtében nem tudja egészében igénybe venni. A szállásadó jogosult legalább azon díj elkérésére, amely a mellékszezonban a szokásos módon elszámolt árnak megfelel.

§ 15 Az elszállásolási szerződés lejárta – idő előtti felbontás
15.1 Ha az elszállásolási szerződés meghatározott időre kötődött, úgy ez az időtartam lejártával végződik.
15.2 Ha a szerződő fél idő előtt elutazik, úgy a szállásadó jogosult a teljes megállapodott díj elkérésére. A szállásadó levonja, amit ő szolgáltatáskínálatának igénybe nem vétele következtében megtakarított vagy amit ő a megrendelt szobák másként való kiadása által kapott. Magtakarítás csak akkor áll fenn, ha a szállásadó üzem a vendég által megrendelt helyiségek igénybe nem vétele időpontjában tökéletesen kihasznált és a helyiség a szerződő fél stornírozása alapján további vendégeknek kiadható. A megtakarítás bizonyításának terhét a szerződő fél viseli.
15.3 Egy vendég elhalálozása által a szállásadóval kötött szerződés lejár.
15.4 Ha az elszállásolási szerződés meghatározatlan időre kötődött, úgy a szerződő felek a szerződést a szándékolt szerződés lejárta előtti 3. nap 10.00 órájáig felbonthatják.
15.5 A szállásadónak jogában áll az elszállásolási szerződést azonnali hatállyal fontos okból felbontani, különösen akkor, ha a szerződő fél ill. a vendég
a) a helyiségeket jelentős mértékben hátrányos módon használja vagy a többi vendéggel, a tulajdonossal, annak foglalkoztatottaival vagy a szállásadó üzemben lakó harmadik személlyel szembeni tapintatlan, megbotránkoztató vagy egyéb súlyos illetlen viselkedése által az együttlakást meggyűlölteti vagy ezen személyekkel szemben büntetéssel fenyegetett cselekedetet követ el a tulajdon, az erkölcsösség vagy a testi biztonság ellen;
b) egy fertőző betegségbe vagy egy olyan betegségbe, amely a elszállásolási időtartamon túlra terjed, esik vagy más módon ápolásra szorul;
c) a bemutatott számlákat esedékességükkor egy elvárhatóan kiszabott határidőn (3 napon) belül nem fizeti ki. 15.6 Abban az esetben, ha a szerződés teljesítése egy erőhatalomnak minősítendő esemény (pl. elemi csapások, sztrájk, kizárás, hatósági intézkedések, stb.) következtében lehetetlenné válik, a szállásadó az elszállásolási szerződést bármikor, a felmondási határidő betartása nélkül felbonthatja, amennyiben a szerződés nem számít már törvény szerint felbontottnak, vagy ha a szállásadó az elszállásolási kötelezettsége alól már fel van mentve. A szerződő fél esetleges kártérítési igényei, stb. ki vannak zárva.

§ 16 A vendég megbetegedése vagy elhalálozása
16.1 Megbetegszik egy vendég a szállásadó üzemben való tartózkodása alatt, úgy a szállásadó a vendég kérésére gondoskodni fog annak orvosi ellátásáról. Ha a késedelem veszélyes, a szállásadó az orvosi ellátásról a vendég külön kérése nélkül is intézkedhet, különösképpen akkor, ha ez szükségesé válik és a vendég maga erre nem képes.
16.2 Amíg a vendég nem képes döntéseket hozni vagy a vendég hozzátartozóival nem vehető fel a kapcsolat, a szállásadó a vendég költségére gondoskodik az orvosi kezelésről. Ezen gondoskodó intézkedések mértéke befejeződik viszont abban az időpontban, amelyben a vendég képes döntéseket hozni vagy a hozzátartozók értesítve lettek a megbetegedésről.
16.3 A szállásadónak a szerződő féllel és a vendéggel vagy halálesetkor azok jogutódjaival szemben különösképpen a következő költségekre kiterjedően vannak kártérítési igényei:
a) nyílt orvosi költségek, betegszállítási költségek, gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
b) szükségessé vált helységfertőtlenítés,
c) használhatatlanná vált fehérnemű, ágynemű és ágyfelszerelés, ellenkező esetben mindezen tárgyak fertőtlenítése vagy alapos tisztítása,
d) a falak, berendezési tárgyak, szőnyegek, stb. rendbehozatala, amennyiben ezek a megbetegedéssel vagy a halálesettel kapcsolatosan beszennyeződtek vagy megrongálódtak,
e) szobabérleti díjak, amennyiben a helyiséget a vendég igénybe vette, hozzávéve a szobák használhatatlanságának mindenkori napjait fertőtlenítés, kiürítés vagy hasonlók miatt,
f) esetleges egyéb károk, amelyek a szállásadónak keletkeznek.

§ 17 Teljesítés helye, bírói illetékesség és jogszabályválasztás
17.1 A teljesítés helye az a hely, amelyen a szállásadó üzem fekszik.
17.2 Jelen szerződés az osztrák alaki és anyagi jog alá esik a Nemzetközi magánjog (különösen a Bundesgesetz über das Internationalen Privatrecht (IPRG) /Szövetségi Nemzetközi magánjog/ és a Römer Schuldvertragsübereinkommen (EVÜ) / Római Kölcsönszerződési megállapodás) valamint ENSZ-vételijog előírásainak kizárása mellett.
17.3 Kizárólagos bírói illetékesség a kétoldalú vállalkozói ügyletben a szállásadó székhelye, miközben a szállásadónak ezen túlmenően jogában áll jogait minden más helyi és tárgy szerint illetékes bíróságnál is érvényre juttatni.
17.4 Amennyiben az elszállásolási szerződés egy szerződő féllel, aki fogyasztó, és akinek lakóhelye ill. szokásos tartózkodási helye Ausztriában van, lett megkötve, a fogyasztóval szembeni kereseteket kizárólag a fogyasztó lakóhelyén, szokásos tartózkodási vagy foglalkoztatási helyén adható be.
17.5 Ha az elszállásolási szerződés egy szerződő féllel, aki fogyasztó és akinek lakóhelye az Európai Unió tagállamai egyikében (kivéve Ausztria), Izlandon, Norvégiában vagy Svájcban van, lett megkötve, a fogyasztó elleni keresetekhez kizárólag a fogyasztó lakóhelyéhez helyileg és tárgy szerint illetékes bíróság illetékes.

§ 18 Egyebek
18.1 Amennyiben a fenti rendelkezések nem irányoznak elő semmi különöset, egy határidő lefolyása a határidőt kiszabó ügyiratnak ahhoz a szerződő félhez való kikézbesítésével kezdődik el, akinek a határidőt be kell tartania. Egy határidő kiszámításakor, amely napok szerint kerül meghatározásra, azt a napot nem kell beszámítani, amelyikre az az időpont vagy az az esemény esik, amelyhez a határidő kezdetének igazodnia kell. A hetek vagy hónapok szerint meghatározott határidők annak a hétnek vagy annak a hónapnak napjaira vonatkoznak, amelyik megnevezése vagy száma által azon napnak megfelel, amelyiktől a határidőt számolni kell. Ha hiányzik ez a nap a hónapból, az ebben a hónapban utolsó nap mérvadó.
18.2 A nyilatkozatokat a mindenkori másik szerződő félnek a határidő utolsó napján (24 óráig) meg kell kapnia.
18.3 A szállásadó jogosult a szerződő fél követelésével szemben saját követeléseit felszámítani. A szerződő fél nem jogosult saját követeléseit a szállásadó követeléseivel szemben felszámítani, kivéve, a szállásadó fizetésképtelen vagy a szerződő fél követelése bíróság útján megállapítást nyert vagy ezt a szállásadó elismerte.
18.4 Szabályozás hiánya esetén a megfelelő törvényes rendelkezések érvényesek.

Google   szallas.hu Karnten logo   Nockberge logo
BadSki logo Ha olcsóbb, családias hangulatú szállást keres, akkor válassza Bad Kleinkirchheimben található panziónkat.


KinderHotel Schneekönig HeidiAlm BergResort Falkertsee
Schmidt család
A-9564 Patergassen, Falkertsee 55
Tel.: +43-4275-411
E-Mail: schmidtfamilie@schneekoenig.at